รางวัล
    
  การตัดสินรางวัลจะให้รางวัลแต่ละประเภท   โดยกำหนดรางวัลไว้ดังนี้  
    
 

ประเภทภาพพิมพ์

   
     รางวัล  Grand Prize      จำนวน   1  รางวัล รางวัลละ     300,000  บาท
     รางวัล  Triennale Prize   จำนวน   4  รางวัล รางวัลละ       70,000  บาท
 
    
 

ประเภทวาดเส้น

   
     รางวัล  Grand Prize      จำนวน   1  รางวัล รางวัลละ     300,000  บาท
     รางวัล  Triennale Prize   จำนวน   4  รางวัล รางวัลละ       70,000  บาท
 
   
 
รางวัล  Purchase Prize ประมาณ  10  รางวัล รางวัลละ       40,000  บาท
 
   
      (  *ตัดสินโดยไม่แยกประเภทผลงาน  และเงินรางวัลขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุน)