บทนำ
    
       มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2486  โดยศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี (ศาสตราจารย์คอราโด  เฟโรซี)  ประติมากรชาวอิตาเลียน  ผู้บุกเบิกศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  และนับเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรยังเป็นสถาบันแห่งแรกที่ริเริ่มการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาพพิมพ์  ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ในการแสดงผลงานศิลปกรรมในระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอตลอดมา  
   
       เมื่อปี  พ.ศ. 2486  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ริเริ่มจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเชียงใต้   เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ศิลปินไทยและต่างประเทศได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์  และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความคิดและมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศิลปินจากทั่วโลก  ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิลปินจากทั่วโลกเกือบ  60  ประเทศ  จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก  
    
       ทั้งนี้  เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพวงการศิลปะของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาในระดับสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  และมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดโครงการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานา  โดยกำหนดจัดขึ้นทุก  3  ปี    และได้จัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  ครั้งที่ 2  ระหว่าง  พ.ศ. 2551 – 2553  
    
 

    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “อัครศิลปินแห่งสยาม”     เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554  มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  จัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  ครั้งที่  3    ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2556