คณะกรรมการตัดสิน
    
  รอบแรก  ประกอบด้วย  
 
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม
     ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม
     ศาสตราจารย์ อิทธิพล  ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม
     ศาสตราจารย์ปรีชา   เถาทอง ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม
     รองศาสตราจารย์ พิษณุ  ศุภนิมิตร ภาควิชาภาพพิมพ์   คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจารณ์ศิลปะ
     รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร  โกอุดมวิทย์ ศิลปินชั้นเยี่ยม
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง รองอธิการบดี (ศิลปวัฒนธรรม)
     อาจารย์อำมฤทธิ์   ชูสุวรรณ                ผู้อำนวยการหอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
     
  รอบที่สอง  ประกอบด้วย  
 
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด  นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม ประเทศไทย
     ศาสตราจารย์เคเซ  โคบายาชิ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์
  มหาวิทยาลัยทามะอาร์ต  ประเทศญี่ปุ่น
     ศาสตราจารย์ลิซ   อินแกรม ศาสตราจารย์สาขาวิชาภาพพิมพ์และวาดเส้น
  มหาวิทยาลัยอัลเบอต้า  ประเทศแคนาดา
     ศาสตราจารย์ อิทธิพล  ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม ประเทศไทย
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร  โกอุดมวิทย์   ศิลปินชั้นเยี่ยม   ประเทศไทย
 
   
  การคัดเลือกและตัดสิน  
       การคัดเลือกและตัดสินผลงาน แบ่งออกเป็น 2 รอบ  
     รอบแรก  คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานจากซีดี เพื่อคัดเลือกผลงานให้เข้าร่วมแสดงประมาณ 150 –200 ชิ้น
(ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
 
    รอบที่สอง  คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการทางด้านศิลปะและศิลปินจากต่างประเทศ จะพิจารณาคัดเลือกตัดสินให้รางวัลจากผลงานจริง  
        การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าร่วมแสดง โดยคณะกรรมการดำเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย