บทนำ

 

       มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 - 2562 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ศิลปินไทยและต่างประเทศ ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด มุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปินต่างประเทศจากทั่วโลก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของศิลปินไทยให้อยู่ในระดับสากล และมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยมีระเบียบ ดังนี้

 

1. ประเภทของงานศิลปกรรมที่จัดแสดง

        1.1 ประเภทภาพพิมพ์
        1.2 ประเภทวาดเส้น

 

2. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปกรรม

        ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ
เงื่อนไขข้อกำหนด


3. เงื่อนไขข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าร่วมแสดง

        3.1 ศิลปินทุกท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกได้ทั้งผลงานประเภท
ภาพพิมพ์และผลงานวาดเส้น

        3.2 เป็นผลงานภาพพิมพ์และผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์บนกระดาษเท่านั้น
(ไม่รับผลงานที่พิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้พรินท์) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560

        3.3 เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยตัวเอง มีลายเซ็นของศิลปินกำกับอยู่ด้วย
ทุกชิ้น โดยระบุปี พ.ศ. ที่สร้างสรรค์ผลงานให้ชัดเจน (หากไม่มีลายเซ็นของ
ศิลปินกำกับ ผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา)

        3.4 เป็นผลงานภาพพิมพ์ทุกกระบวนการพิมพ์ รวมไปถึงผลงานภาพพิมพ์
โมโนพรินท์และดิจิตอลพรินท์ ส่วนผลงานวาดเส้น ศิลปินสามารถใช้เทคนิค
ได้อย่างอิสระ เช่น ปากกา ดินสอ เกรยอง ถ่าน หมึกจีน ฯลฯ หรือ
เทคนิคผสม


        3.5 ขนาดของผลงานทั้งภาพพิมพ์และวาดเส้นบนกระดาษต้อง ไม่ต่ำกว่า 40X60 เซนติเมตร และไม่เกินกว่า 80X120 เซนติเมตร ผลงานทุกประเภทต้อง
สามารถม้วนใส่กระบอก และจัดส่งทางไปรษณีย์ได้

 


การจัดส่งผลงาน


4.1 รอบแรก (ส่งภาพถ่ายผลงาน)


• ศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งซีดีหรือดีวีดีภาพของผลงานภาพ พิมพ์หรือวาดเส้น ประเภทละ ไม่เกิน 3 ชิ้น รายละเอียดข้อมูลของซีดีหรือดีวีดี ประกอบด้วย ชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน เทคนิคที่ใช้ ปีที่สร้างผลงาน และขนาดของผลงานจริง

•ให้ส่งภาพถ่ายผลงานในระบบดิจิตอลเป็นซีดี/ดีวีดี หรือส่งผ่านเว็บไซต์
WWW.INTERPRINT.SU.AC.TH โดยให้บันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์ JPEG ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 5 MB. และความละเอียด 150 DPI โดยต้องให้เห็นลายเซ็นของศิลปินและปีที่สร้างสรรค์ผลงานชัดเจน
ศิลปินสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ทางไปรษณีย์
หรือทางเว็บไซต์ WWW.INTERPRINT.SU.AC.TH (ส่งเพียงช่องทางเดียว)

• กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561 หากส่งเกิน
ระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และเวลาที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์เป็นตัวกำหนด
หมายเหตุ : ซีดีหรือดีวีดีผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกรอบแรกทุกชิ้น
จะไม่ส่งกลับคืนศิลปินผู้ส่งงาน

 

4.2 รอบที่สอง (การส่งผลงานจริง)

• ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกให้ส่งผลงานจริง
ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2561 (ส่งทางไปรษณีย์และส่งด้วยตนเอง)

• ศิลปินที่พำนักอยู่นอกประเทศไทยให้ส่งผลงานโดยม้วนผลงานใส่กระบอกที่แข็งแรง และมีความยาวของกระบอกไม่เกิน 95 เซนติเมตร เพื่อป้องกัน

ผลงานชำรุดเสียหายและจัดส่งทาง AIR MAIL ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ (PRINTED MATTER) (ทั้งนี้ ศิลปินผู้ส่งงานจะต้องไม่ดำเนินการประกันภัยผลงาน)

• มหาวิทยาลัยจะดำเนินการใส่กรอบภาพผลงานทุกชิ้นที่ผ่านการคัดเลือก


• มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานที่ส่งเข้ามาอยู่ในสภาพ เสียหายหรือชำรุดในระหว่างการขนส่งเข้าร่วมแสดง และในระหว่างการส่ง

ผลงานกลับคืนยังศิลปิน


 

การคัดเลือกและตัดสิน

 


รอบแรก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงาน จากไฟล์ภาพที่ศิลปินส่งมาเพื่อคัดเลือกผลงาน ให้เข้าร่วมแสดงประมาณ 100 - 120 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

รอบที่สอง คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการทางด้านศิลปะและศิลปินจากต่างประเทศ จะพิจารณาคัดเลือกตัดสินให้รางวัลจากผลงานจริง
การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าร่วมแสดง โดยคณะกรรมการดำเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

 

6. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

รอบแรก ประกอบด้วย

1.ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก  

ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม 

2.ศาสตราจารย์เดชา วราชุน   

ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม 

3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 

ศาสตราจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4.ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  

ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม 

5.ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี 

ศิลปินแห่งชาติ

6.ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์  

ศิลปินชั้นเยี่ยม และศาสตราจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและศิลปินชั้นเยี่ยม 

8.รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ 

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร 

 

 


รอบที่สอง ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน

ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม ประเทศไทย

2. ศาสตราจารย์ LIAO SHIOU - PING

ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพพิมพ์ระดับนานาชาติประเทศไต้หวัน

3. ศาสตราจารย์ HISASHI KURAJI

ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพพิมพ์ระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร

ศาสตราจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

5. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์

ศิลปินชั้นเยี่ยม และศาสตราจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

 

รางวัล


การตัดสินรางวัลจะให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกำหนดรางวัลไว้ดังนี้

              ประเภทภาพพิมพ์

                        รางวัล   Grand Prize               จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท

                        รางวัล  Triennale  Prizes        จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท


              ประเภทวาดเส้น


                        รางวัล  Grand Prize                จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท


                        รางวัล  Triennale  Prizes        จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท


                        *รางวัล  Purchase Prizes        รางวัลละ 40,000 บาท


( *ตัดสินโดยไม่แยกประเภทผลงาน และเงินรางวัลขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุน )


 

กำหนดการส่งงาน• ส่งผลงานรอบแรก วันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561

• ตัดสินผลงานรอบแรก วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561

• ประกาศผลการตัดสินรอบแรก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

• ส่งผลงานจริง วันที่ 6 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561

• ตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล วันที่ 19 มกราคม 2562

• ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 30 มกราคม 2562

 

11. กำหนดการและสถานที่แสดงนิทรรศการ


30 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2562
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


 

กรรมสิทธิ์


8.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ยกเว้นรางวัล PURCHASE PRIZE จะตกเป็นสมบัติของผู้สนับสนุน

8.2 ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมแสดงงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์
รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท

 

9. การส่งผลงานกลับคืน

9.1 หลังจากสิ้นสุดการแสดงนิทรรศการแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากรจะส่งผลงาน
ทุกชิ้นกลับคืนไปยัง ศิลปินที่พำนักต่างประเทศ โดยใช้บรรจุภัณฑ์ทรงกระบอก

9.2 ศิลปินที่พำนักในประเทศไทย ให้มารับผลงานคืนได้ที่ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี (ชั้น L) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
โดยจะแจ้งให้ศิลปินทราบในภายหลัง

9.3 ศิลปินที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจะได้รับสูจิบัตรนิทรรศการ

 

สถานที่ติดต่อส่งผลงานส่งซีดี /ดีวีดี และผลงานจริงได้ที่ :

            การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี (ชั้น L) มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170

  โทร :    +66 (0) 2 849 7564

               +66 (0) 2 849 7500  ext. 31105, 31106

  โทรสาร        +66 (0) 2 849 7563

  E – mail :  interprint@su.ac.th

  Website   : www.interprint.su.ac.th

  Facebook :  www.facebook.com/su.interprint

 

Search